Notre Dame มหาวิหารมรกดของโลกที่โดดเด่น

มหาวิหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง นอเทรอดาม เป็นมหาวิหารที่มีความสวยงามในสมัยกอธิค สถานที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งชื่อของวัดนั้นมีความหมายแปลว่า Our Lady ซึ่งในปัจจุบันมหาวิหารนี้ยังเป็นวัดของนิกายโรมันคาทอลิก อีกทั้งยังเป็นที่ประทับของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส การก่อนสร้างนั้นเป็นรูปแบบกอธิค ซึ่งในสมัยนั้นเป็นวิหารแรกที่สร้าง หน้าต่างประดับด้วยกระจกสี stained glass ได้อิทธิพลมาจากศิลปะแบบแนทเชอราลลิสม์ Naturalism โดยมีความแตกต่างจากศิลปะโรมาเนสก์

มหาวิหารนอเทรดดามเป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งก่อสร้างแรกที่ใช้รูปแบบกำแพงค้ำยันที่มีรูปร่างแบบปีกนก ช่วงหลังได้ประสบปัญหาของเรื่องรอบร้าวที่เกิดจากการสร้างที่เน้น สูงบางและโปร่งยิ่งสูงขึ้นไปกำแพงก็เริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวซึ่งแก่ปัญหาโดยการสร้างกำแพงค้ำยันที่เป็นรูปปีนกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น

การก่อสร้างของมหาวิหารเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1160 บิชอปมอรีซ เดล ซุลยี Manurice de Sully ซึ่งตอนนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบิชอปแห่งปารีส โดยหลังจากได้รับตำแหน่งไม่นานก็ได้สั่งให้รื้อทิ้งเพราะไม่สมฐานะ แต่บางตำนานก็ได้กล่าวว่าท่านได้เห็นภาพพจน์ของมหาวิหารแห่งปารีสอันสวยงาม โดยได้รีบรางแบบเอาไว้บนทรายนอกวัด ในการสร้างก็ได้รื้อบ้านออกไปหลายหลัง และได้สร้างเส้นทางในการขนวัสดุขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกสบาย การสร้างมหาวิหารนั้นเริมสร้างในปี ค.ศ. 1163 ระหว่ารัชสมัยของเพราเจ้าหลุดที่ 7 คนที่เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ตั้งแต่สมัยนั้นก็คือบิชอบซุลยีที่อุทิศชีวิตของท่านในการสร้างวิหารนี้และสร้างเสร็จสมบรูณ์เมื่อปี ค.ศ.1345